O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „TRATWA” w Sandomierzu działa na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991r. DZ.U.Nr46 poz. 201 z późniejszymi zmianami art. 23 ust. 5 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej utworzony został w dniu 16.05.1995r.
Po adaptacji budynku i wyposażenia w sprzęt WTZ rozpoczął działalność z grupą 25 osób niepełnosprawnych 16.10.1995r.
Celem działania WTZ jest rehabilitacja społeczna i zawodowa.
Zajęcia prowadzone były w 5 pracowniach t.j.
– czynności dnia codziennego,
– plastycznej,
– środowiskowo – przyrodniczej,
– krawieckiej,
– techniczno – stolarskiej.

Od lutego 1996r. rozszerzono grupę uczestników do 30 osób niepełnosprawnych, a od października 1996r. rozpoczęła działalność dodatkowa pracownia muzyczno – teatralna.

Obecnie zajęcia są prowadzone w 10 pracowniach:
– plastycznej,
– krawieckiej,
– czynności dnia codziennego,
– witrażowej,
– społecznej,
– techniczno – stolarskiej,
– zawodowej,
– sportowej,
– poligraficzno – informatycznej,
– ceramicznej.
Zajęcia prowadzone są przez grupę terapeutów z przygotowaniem zawodowo – pedagogicznym i przeszkoleniem w specjalistycznych ośrodkach PFRON (Konstancin, Konin) w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Kwalifikacja osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej:

Osoby ubiegające się o przyjęcie do naszej placówki powinny posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności – stopień znaczny lub umiarkowany z wpisem w punkcie 4 „wskazany warsztat terapii zajęciowej” oraz podanie o przyjęcie do naszej placówki.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “TRATWA” w Sandomierzu zostało powołane do życia w czerwcu 2000 roku, a w dniu 31.08.2001 w Sądzie Rejonowym w Kielcach uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000040513.
Inicjatywa powołania Stowarzyszenia powstała w 2000 roku.
Misją Stowarzyszenia jest wypełnianie luki między możliwościami jednostek a wymaganiami życia społecznego. Pragniemy by osoby niepełnosprawne, żyły w poczuciu bezpieczeństwa w społeczeństwie otwartym na ich potrzeby. TRATWA jest stowarzyszeniem działającym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego.
W związku z oczekiwaniami i potrzebami społecznymi 21.04.2004r. stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
Pozwala nam to prowadzić Galerię Twórczości Osób Niepełnosprawnych “Opatowska 7”, indywidualne konta dla orzeczonych o stopniu niepełnosprawności osób (1% podatku) oraz Warsztat Terapii Zajęciowej.
Podstawowe cele statutowe:

1. Ochrona interesów i praw osób niepełnosprawnych oraz równość ich szans w każdej dziedzinie życia.

2. Pomoc niepełnosprawnym w:

– Uzyskaniu kwalifikacji umożliwiających aktywność zawodową.

– Podejmowaniu zatrudnienia na stanowiskach pracy chronionej i innej.

– Rehabilitacji zawodowej, zdrowotnej i społecznej.

– Rozwiązywaniu problemów życiowych.

3. Kształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie wobec niepełnosprawności.

4. Inicjowanie i tworzenie rozwiązań wspomagających integrację osób niepełnosprawnych i zdrowych.

5. Reprezentowanie praw i interesów osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin wobec władz państwowych, samorządowych, wobec organizacji społecznych, politycznych oraz podmiotów gospodarczych i zrzeszeń.

Skład Zarządu Stowarzyszenia TRATWA:

Barbara Ćmiel Prezes
Joanna Dybowska Wiceprezes
Michał Chorab Sekretarz
Andrzej Kawa Skarbnik